20 września 2021 Przez Agnieszka Kurtyka

Ogólnopolski Dzień Przedszkolaka – jak wyglądają przedszkola na świecie?

Jak wygląda opieka nad najmłodszymi w Azji lub w Ameryce?

16 września 2021 Przez Agnieszka Kurtyka

Pierwszeństwo w przedszkolach i żłobkach dla zaszczepionych dzieci

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje możliwość weryfikacji szczepień u najmłodszych.

12 września 2021 Przez Agnieszka Kurtyka

Zajęcia dodatkowe dla przedszkolaków – jakie wybrać i czy w ogóle?

Jakich zajęć dodatkowych można się spodziewać w przedszkolu?

13 sierpnia 2021 Przez Agnieszka Kurtyka

Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia przygody ze żłobkiem / przedszkolem?

Podajemy zbiór cennych wskazówek, które ułatwią adaptację.

10 sierpnia 2021 Przez Agnieszka Kurtyka

„Jestem sobie przedszkolaczek” – czas na nową wersję tej piosenki? TEKST

Czy zwróciliście uwagę, że oryginalna piosenka ma negatywny przekaz?

10 czerwca 2021 Przez Agnieszka Kurtyka

Przedszkola i żłobki w wakacje – zasady funkcjonowania

Jak funkcjonują w wakacje przedszkola i żłobki? Jakie alternatywy ma rodzic?

12 maja 2021 Przez Agnieszka Kurtyka

Czym są przedszkola Montessori? Czy każdy może tam iść?

Osoby mieszkające w dużych miastach zapewne miały okazję widzieć gdzieś baner reklamujący ,,Przedszkole Montessori”. Czym to przedszkole różni się od innych?

Metoda Montessori – co to jest?

Autorka metody, która swoją nazwę wzięła od jej nazwiska, uważała, że tradycyjna edukacja tłumi predyspozycje dzieci. W szkole jest nacisk na równomierne wyniki z każdej dziedziny, nie zważając na to, że jeśli dziecko lepiej radzi sobie z cyferkami niż literkami, może warto skupić się właśnie na cyferkach, ponieważ w nich przejawia się naturalny talent dziecka. Maria uważała, że trzeba dać dziecku dużo swobody w edukacji, nie naciskać na rozwijanie konkretnych umiejętności, pozwolić na samodzielne decydowanie. Co za tym idzie, ważna jest samodzielność dzieci w każdym innym aspekcie – nauczyciel ma nie wyręczać dziecka, a jedynie nadzorować jego pracę, pomagać mu tylko, gdy jest to konieczne. Bardzo ważnym założeniem jest szacunek do dziecka – nauczyciel nie krzyczy do niego, nie przywołuje, tylko sam podchodzi, często kuca, by rozmawiać twarzą w twarz.

Czym są przedszkola Montessori?

Zazwyczaj są to prywatne placówki, w których utworzone są mieszane grupy. Założeniem autorki metody było stworzenie środowiska przypominającego społeczeństwo, w którym będą dzieci w różnym wieku, a także o różnym stopniu sprawności, także niepełnosprawne. Dzieci w przedszkolu Montessori samodzielnie przygotowują nakrycie stołu, czasem zmywają po posiłku, dbają o porządek i higienę. Samodzielnie wybierają też pomoce naukowe – w przedszkolu tym nie spotkamy tradycyjnych zabawek, wyłącznie drewniane i stonowane. Nie ma tu również miejsca na fikcję i bohaterów z bajek. Każdy przedmiot występuje w jednym egzemplarzu, ma odpowiedni stopień trudności i rozwija jakaś umiejętność. Z założenia dzieci się nie bawią, tylko pracują, rozwijają swoje umiejętności, zgodnie z upodobaniami, bez nacisku ze strony opiekuna. Dużo czasu spędza się na świeżym powietrzu.

W takim przedszkolu nie stosuje się przymusu, nagród ani kar, w tym również pochwał i reprymend. Stawia się nacisk na wypracowanie wewnętrznej motywacji dziecka. Warto jednak upewnić się, czy aby na pewno placówka z nazwiskiem Montessori w nazwie w pełni realizuje założenia tego wychowania – nauczyciele powinni mieć ukończony roczny kurs i dokładnie realizować główne założenia metody.

Czy każde dziecko może iść do przedszkola Montessori?

Z założenia tak, jednak warto w domu przygotować wcześniej malucha do tego, że będzie musiał chociażby samodzielnie nakryć do stołu – dla 3-latka, który nigdy tego nie robił, może to być problemem.  Dzieci w przedszkolach Montessori mają dużo swobody, ale mają też obowiązki. Spędzanie najmłodszych lat w takiej placówce może pozwolić dziecku rozwinąć swoje naturalne talenty i poznać preferencje. Doskonałą opcją byłaby możliwość kontynuowania edukacji w szkole Montessori, które są jednak rzadko spotykane. Maluch wychowywany bez nagród i kar może mieć problem z przyzwyczajeniem się do systemu ocen, to jednak indywidualna kwestia każdego z dzieci.

Wychowanie w duchu Montessori daje ogromne szanse, jednak jest wymagające także wobec rodzica, który również w domu powinien stosować się do ogólnych zasad – nie chwalić dziecka, nie karać, nie nagradzać i nie wyręczać. Może to być trudniejsze, niż się wydaje.

2 maja 2021 Przez Agnieszka Kurtyka

Czy wymóg odpieluchowania dziecka przed przedszkolem jest zasadny?

Powoli wchodzimy w czas rekrutacji do przedszkoli. W związku z tym wielu rodziców martwi się, ponieważ przedszkola często stawiają pewien wymóg: dziecko musi być odpieluchowane.

Czy trzeba odpieluchować dziecko przed pójściem do przedszkola?

Poradniki podają, że w wieku około 18 miesięcy, czyli 1,5 roku, dziecko powinno zacząć rozpoznawać potrzebę wysikania się i jest to dobry moment na naukę siadania na nocniku. Wielu rodziców bierze sobie ten wiek do serca, zapominając o tym, że każde dziecko rozwija się inaczej. Ponadto w Polsce można zauważyć dużą presję na szybkie odpieluchowanie. Rodzice dwulatków mogą spotkać się komentarzami w stylu ,,Jeszcze nosi pieluchę?”. A w rodzinach, gdzie jest niewielka różnica wieku między rodzeństwem, presja wydaje się być jeszcze większa, aby nie musieć dwójki (lub trójki) dzieci przebierać. I w tym całym parciu na wyeliminowanie pieluchy, rodzic mający pod opieką niemowlaka znajduje się nagle w sytuacji, w której musi natychmiast przerwać to, co robi, ponieważ starszak, jeszcze nie do końca gotowy na odpieluchowanie, np. “załatwił się” na podłogę. Czy perspektywa przebrania pieluchy jest tak bardzo zła?

Warto tutaj porównać się do Skandynawii. Tam normą jest, by czterolatki nosiły pieluchy. Panuje przekonanie, że dziecko potrzebuje czasu na opanowanie pewnych umiejętności i nie należy przyspieszać tego procesu.

Nie pomaga również presja ze strony przedszkola. Niektóre sugerują to delikatnie, inne stawiają to jako twardy warunek. Jak się okazuje, zupełnie bezpodstawnie.

Wymóg odpieluchowania jest niezgodny z prawem

Stawianie takiego warunku, to nic innego jak dyskredytowanie dzieci. Nie ma znaczenia, że w przedszkolu nie ma warunków do przebierania dzieci – skoro dziecku przysługuje prawo do opieki w placówkach publicznych, obowiązkiem gminy jest tę opiekę zapewnić. Żadna ustawa ani rozporządzenie nie pozwalają na dyskryminację dzieci ze względu na nieumiejętność wyrażania swoich potrzeb fizjologicznych. Oczekiwanie, że 2,5- lub 3-letnie dziecko będzie samodzielne, jest niestety oderwane od rzeczywistości. SANEPID również nie narzuca na przedszkola takiego obowiązku.

Co robić, gdy przedszkole nie chce przyjąć dziecka w pieluszce?

Jeżeli rodzic spotka się z odmową przyjęcia ze względu na nieodpieluchowanie, warto zgłosić ten fakt do kuratorium oświaty lub do rzecznika praw dziecka. Pamiętajmy, że przedszkole powinno być miejscem przyjaznym, w którym nasz maluch będzie się czuł bezpiecznie. Wymuszanie na nim presji i oczekiwanie, że w ekspresowym tempie zdobędzie nową umiejętność, może być bardzo szkodliwe.

29 marca 2021 Przez Agnieszka Kurtyka

Czyje dzieci mogą korzystać z przedszkola i żłobka podczas trzeciego lockdownu?

W związku z wprowadzeniem trzeciego ogólnopolskiego lockdownu zostały zamknięte przedszkola, żłobki i kluby dziecięce. Są one jednak zobligowane do zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice wykonują zawody związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozumie się przez to rodziców, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Jeżeli wykonujesz jeden z wyżej wspomnianych zawodów, wystarczy zgłosić to w dyrekcji placówki, która zapewnia opiekę Twojemu dziecku i wypełnić stosowne oświadczenie (często takie oświadczenie dostarcza placówka). W takim wypadku przedszkole, żłobek oraz klub dziecięcy będą świadczyć swoje usługi bez zmian.

29 marca 2021 Przez Agnieszka Kurtyka

Trzeci lockdown i zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje?

Z powodu gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19, w Polsce został wprowadzony trzeci lockdown. W wyniku tego pierwszy raz od maja 2019 roku zostały zamknięte przedszkola i żłobki. Podobnie jak w przypadku lockdownu sprzed roku, rodzicom przysługuje możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W jakim przypadku można się starać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasady przyznawania świadczenia się nie zmieniły, a w związku z trzecim lockdownem kryteria zostały rozszerzone o przedszkola, żłobki oraz dziennych opiekunów. Od niedawna zasiłek ten był przyznawany także w wyniku zamknięcia szkół dla klas 1-3. Według informacji na gov.pl, o dodatkowy zasiłek można starać się:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne,
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nie tylko rodzice dzieci żłobkowych i przedszkolnych mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek. Pomoc przewidziana jest również dla innych osób, którym konieczność sprawowania opieki uniemożliwia wykonywanie pracy. Zasiłek przysługuje: 

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci
  >do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  >do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  >do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Nie można starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, kiedy w domu znajduje się inny dorosły mogący zapewnić opiekę dziecku. Na przykład kiedy drugi rodzic jest bezrobotny lub korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego. Jeśli jednak jeden z rodziców jest na zwolnieniu lekarskim, drugi może wystąpić o zasiłek.

 Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Druk

Podobnie jak dotychczas, należy złożyć wypełnione oświadczenie u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Link do oświadczenia znajduje się tutaj.