REKLAMA

Obowiązek informacyjny

Szanowna Pani/Szanowny Panie,

W związku z rozpoczęciem stosowania z dniem 25 maja 2018 roku rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanym „RODO”), spółka pod firmą 4FUN Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie informuje, że od dnia 25 maja 2018 roku będą Pani/Panu przysługiwały określone poniżej prawa związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez 4FUN Sp. z o.o

Jednocześnie na podstawie art. 13 RODO informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku aktualne będą poniższe informacje i zasady związane z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przez Spółkę.

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest 4FUN Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie (00-446), ul. Fabryczna 5a, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000615592, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 521-37-32-971, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych (dalej zwana „Spółką”)
 2. Spółka wyznaczyła osobę kontaktową w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych, z którą można się skontaktować poprzez email [email protected].
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane:
  1. w celu świadczenia przez Spółkę usług drogą elektroniczną – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych i uchylenia dyrektywy 95/46/WE, (dalej zwanego „RODO”),
  2. w celu kierowania do Pani/Pana przez Spółkę i ewentualnie podmioty z nią współpracujące treści marketingowych w sposób i zakresie, na który Pan/Pani wyraziła zgodę – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest zgoda, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a RODO,
  3. dla celów wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Spółce na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO,
  4. w celu realizacji prawnie uzasadnionego interesu Spółki polegającego na ewentualnym ustaleniu lub dochodzeniu roszczeń lub w obronie przed roszczeniami w trakcie świadczenia usług drogą elektroniczną po zaprzestaniu ich świadczenia – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Spółki (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  1. dostawcy systemów informatycznych oraz usług IT, którzy świadczą usługi na rzecz 4FUN sp. z o.o w zakresie niezbędnym do świadczenia usług przez Spółkę na rzecz Pani/Pana,
  2. podmioty świadczące na rzecz Spółki usługi księgowe, badania jakości obsługi, dochodzenia należności, usługi prawne, analityczne, marketingowe,
  3. operatorzy pocztowi i kurierzy,
  4. organy uprawnione do otrzymania Pani/Pana danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 5. Spółka nie będzie przekazywała Pani/Pana danych osobowych do państw trzecich.
 6. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane: (i) w przypadku danych osobowych przetwarzanych w celu świadczenia usług drogą elektroniczną – przez czas świadczenia na Pani/Pana rzecz usług drogą elektroniczną, (ii) w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie udzielonej zgody – do czasu wycofania zgody, (iii) w przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej – do czasu upływu okresu przedawnienia roszczeń. Po tym okresie dane osobowe będą przetwarzane jedynie w zakresie i przez czas wymagany przepisami prawa, w tym przepisami o rachunkowości.
 7. Pani/Pana dane osobowe będą podlegały profilowaniu.
 8. Każdą z wyrażonych zgód można wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed jej wycofaniem. Dla celów dowodowych Spółka prosi o wycofanie zgody w formie pisemnej na adres (4FUN sp. z o.o, Fabryczna 5a, 00-446 Warszawa, piętro 3.) lub elektronicznej (wiadomość email na adres [email protected]).
 9. Ma Pani/Pan prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych.
 10. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. a) i pkt. 3 lit. b) powyżej ma Pani/Pan prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 11. W przypadku, o którym mowa w pkt. 3 lit. d) powyżej przysługuje Pani/Panu prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.
 12. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne w celu świadczenia usług drogą elektroniczną na Pani/Pana rzecz. Konsekwencją niepodania danych osobowych wymaganych przez Spółkę jest brak możliwości świadczenia usług drogą elektroniczną.
REKLAMA