REKLAMA

Regulamin serwisu internetowego www. 4funkids.pl

1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu i zakres odpowiedzialności spółki 4FUN Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie z tytułu świadczenia Usług.
 2. Użytkownicy przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu są zobowiązani zapoznać się z niniejszym Regulaminem. Rozpoczęcie korzystania z Usług jest równoznaczne z pełną akceptacją warunków Regulaminu.
 3. Każdy Użytkownik zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu od chwili rozpoczęcia korzystania z Usług.

2. Definicje

 1. O ile w treści niniejszego Regulaminu nie zastrzeżono odmiennie, wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Administrator – oznacza podmiot zarządzający i prowadzący Serwis, którym jest 4FUN Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie  00-446, ul. Fabryczna 5/5A, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym – rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000615592, NIP:521-37-32-971, REGON: 364331189.

Serwis – oznacza serwis internetowy 4funkids.pl znajdujący się pod adresem internetowym www.4funkids.pl stanowiący platformę internetową, administrowaną przez 4funkids.pl, na którą składa się m.in. kompleks Usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników.

Usługi oznaczają w szczególności usługi w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.Nr 144 poz. 1204 z poz. zm.).

Regulamin – oznacza niniejszy regulamin.

Użytkownik – oznacza osobę fizyczną korzystająca z Serwisu

Prawo Autorskie – oznacza ustawę z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm.).

Treści oznaczają wszelkie treści publikowane na 4funkids.pl w dowolnym formacie, w szczególności treści tekstowe, graficzne, fotograficzne, dźwiękowe, audiowizualne będące Utworami.

Utwór – oznacza utwór w rozumieniu art. 1 Prawa Autorskiego.

Ustawa o ochronie danych osobowych – oznacza ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. 2002 Nr 101 poz. 926 z późn. zmianami).

3. Warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie Usług

 1. Umowa o świadczenie Usług przez 4funkids.pl zostaje zawarta z chwilą wpisania przez Użytkownika w przeglądarce internetowej adresu www.4funkids.pl lub skorzystania przez niego z przekierowania do Serwisu i rozwiązana w momencie wyjścia ze stron Serwisu.
 2. Korzystanie z Serwisu jest dobrowolne i bezpłatne.
 3. 4funkids.pl może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie.

4. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

 1. Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia mającego dostęp do sieci Internet, przeglądarki Internet Explorer 7.0 lub wyższej, albo oprogramowania o podobnych parametrach. Dla poprawnego korzystania z usług video, świadczonych w Serwisie niezbędne jest posiadanie następującego oprogramowania: Windows Media Player w wersji 9 lub nowszej, Adobe Flash Player w wersji 9 lub nowszej.
 2. W Serwisie wykorzystywana jest technologia „cookies”. Korzystanie z technologii „cookies” nie pozwala na pobieranie jakichkolwiek danych osobowych i adresowych Użytkownika z jego komputera. Pliki „cookies” to pliki, które zapisywane są na dysku twardym komputera wykorzystywanego przez osobę odwiedzającą Serwis, w celu utrwalania w nich informacji dotyczących korzystania przez Użytkownika z Serwisu. Pliki cookies sa gromadzone w celu utrzymania sesji Użytkownika (po zalogowaniu w Serwisie) i tworzenia statystyk oglądalności Serwisu. Adres IP komputera, z którego Użytkownik korzysta wykorzystywany jest w celach tworzenia statystyk oglądalności Serwisu.

5. Usługi

 1. Usługami oferowanymi w ramach Serwisu są w szczególności:
  – możliwość przeglądania i odczytywania przez Użytkowników materiałów (tekstów, zdjęć, grafik, danych itd.) zamieszczanych w Serwisie,
  – możliwość dodania i odczytywania komentarzy w Serwisie za pomocą narzędzia Disqus, 
  – możliwość oceniania materiałów zamieszczonych w Serwisie,
  – możliwość wzięcia udziału w konkursach, jeśli regulamin danego konkursu na to wskazuje
 2. Przeglądanie zasobów Serwisu oraz jej poszczególne Usługi, mogą być dostępne dla każdego Użytkownika, przy czym zakres tego dostępu może zostać w każdym czasie i w dowolnym zakresie ograniczany przez Administratora bez podawania przyczyn. 
 3. Administrator będzie informował na łamach Serwisu o każdej zmianie zakresu Usług i przyczynach zmian.
 4. 4funkids.pl zastrzega, iż wszystkie wiadomości i materiały dostępne w Serwisie (w szczególności grafiki, artykuły, zdjęcia) są objęte ochroną Prawa Autorskiego. Użytkownik ma prawo do korzystania z nich jedynie w ramach dozwolonego użytku osobistego. Kopiowanie, zwielokrotnianie, rozpowszechnianie w Internecie i inne formy korzystania z materiałów i Treści umieszczonych w Serwisie wykraczające poza granice dozwolone prawem jest zabronione.

6. Odpowiedzialność 4funkids.pl

4funkids.pl nie ponosi odpowiedzialności za:

 1. Komentarze dodane za pośrednictwem narzędzia Disqus,
 2. aktualność, dokładność, kompletność prezentowanych w Serwisie informacji, jak również za ich przydatność dla określonych działań Użytkowników,
 3. przerwy w funkcjonowaniu Serwisu, a w szczególności przerwy zaistniałe z przyczyn niezależnych od Administratora lub z przyczyn technicznych jak konserwacja, wymiana sprzętu oraz na skutek siły wyższej,
 4. utratę danych Serwisu zgromadzonych w systemach komputerowych Administratora, spowodowanych awarią sprzętu, wadliwym działaniem sieci Internet, utratą na skutek działania osób trzecich,
 5. jakiekolwiek skutki wykorzystania przez Użytkownika informacji uzyskanych za pośrednictwem Serwisu,
 6. treści reklamowe zamieszczane w Serwisie w ramach świadczenia Usług reklamowych oraz za wynikające z tego tytułu roszczenia osób trzecich,
 7. korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z postanowieniami niniejszego Regulaminu.

4funkids.pl zastrzega, że korzystanie z Serwisu odbywa się wyłącznie na koszt i ryzyko Użytkownika.

Administrator zastrzega sobie prawo do czasowego całkowitego lub częściowego wyłączenia Serwisu lub poszczególnych elementów wchodzących w skład Serwisu w celu jej ulepszenia, dodawania Usług lub przeprowadzania konserwacji, bez wcześniejszego uprzedzania o tym Użytkowników.

7. Zmiany Regulaminu

 1. Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez 4funkids.pl w każdym czasie bez podawania przyczyn. Zmiany będą udostępniane za pośrednictwem Serwisu wraz z informacją o ich dokonaniu.
 2. Użytkownik powinien się zapoznać ze zmianami w Regulaminie niezwłocznie po ukazaniu się stosownej informacji w Serwisie.

8. Postanowienia końcowe

 1. Administrator zastrzega sobie prawo do przeniesienia w części lub w całości wszelkich swoich praw i obowiązków związanych z Serwisem, bez zgody i możliwości wyrażania jakichkolwiek sprzeciwów przez Użytkowników.
 2. Użytkownik może składać Administratorowi reklamacje dotyczące nieprawidłowości w funkcjonowaniu Serwisu poprzez przesłanie wiadomości z wykorzystaniem danych kontaktowych zamieszczonych w Serwisie.
 3. Administrator będzie rozpatrywał reklamacje w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty jej otrzymania. Reklamacja powinna zawierać szczegółowy opis wskazywanej nieprawidłowości oraz okres, w którym wystąpiła. Administrator prześle odpowiedź na zgłoszona reklamacje na adres poczty elektronicznej wskazany przez Użytkownika (bądź adres poczty elektronicznej, który został wykorzystany przez Użytkownika do zgłoszenia reklamacji).
 4. Wszelkie uwagi, pytania, informacje odnośnie Serwisu mogą być kierowane do Administratora poprzez przesłanie wiadomości z wykorzystaniem formularza kontaktowego zamieszczonego w Serwisie.
 5. Wszelkie informacje o naruszeniach przez Użytkowników niniejszego Regulaminu należy kierować do Administratora Serwisu poprzez przesłanie wiadomości z wykorzystaniem danych kontaktowych zamieszczonych w Serwisie.
 6. Regulamin niniejszy oraz wszelkie jego zmiany wchodzą w życie z dniem jego publikacji w Serwisie.
REKLAMA