4 sierpnia 2022 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Jak przygotować dziecko do rozpoczęcia przygody ze żłobkiem / przedszkolem?

Podajemy zbiór cennych wskazówek, które ułatwią adaptację.

26 maja 2022 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Przedszkola i żłobki w wakacje – zasady funkcjonowania

Jak funkcjonują w wakacje przedszkola i żłobki? Jakie alternatywy ma rodzic?

8 marca 2022 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Rekrutacja do żłobka 2022/2023 – zasady

Kiedy najlepiej zapisać dziecko do żłobka? Od jakiego wieku?

8 marca 2022 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Rekrutacja do przedszkola na rok 2022/2023 – zasady

Kto może liczyć na miejsce w przedszkolu publicznym?

16 września 2021 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Pierwszeństwo w przedszkolach i żłobkach dla zaszczepionych dzieci

Projekt nowelizacji ustawy przewiduje możliwość weryfikacji szczepień u najmłodszych.

13 kwietnia 2021 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Tysiące przedszkoli i żłobków jednak otwarte? Są ku temu podstawy

Mamy do czynienia z coraz większym buntem prywatnych placówek. Na chwilę obecną nie da się określić, jak wiele przedszkoli i żłobków postanowiło skorzystać z pewnych luk w przepisach, ale mogą to być liczby idące w tysiące w skali kraju.

Na jakiej podstawie otwarte są niektóre prywatne przedszkola i żłobki?

Placówki powołują się na bardzo niekonkretne przepisy, które wydają się być napisane w pośpiechu i dają możliwość dowolnej interpretacji.

Na portalu money.pl  czytamy:

– Problem polega na tym, że przepis był pisany na kolanie i jest bardzo nieprecyzyjny. Obecnie mówimy o jednej z możliwych interpretacji. W dużym skrócie chodzi o to, że jeśli do przedszkola chodzi choćby jedno dziecko, którego jeden rodzic jest uprawniony rozporządzeniem do wysłania swojej pociechy do placówki, to jest to automatycznie rozszerzone na wszystkie inne dzieci. Mówiąc inaczej: jeśli do przedszkola może chodzić jedno dziecko, to inne też mają do tego prawo

 

Tak więc niektóre placówki, w których chociażby jeden rodzic pracujący w służbach mundurowych/medycznych wyraził potrzebę zapewnienia opieki nad dzieckiem, postanowiły udostępnić swoje usługi wszystkim innym dzieciom.

Inną ,,furtką” jest fakt, że lista zawodów, które są uprawnione do korzystania z usług przedszkoli i żłobków, jest również mocno nieprecyzyjna i można ją naginać odpowiednio do swoich potrzeb.

Jeszcze inne placówki zachęcają rodziców do podpisania oświadczenia, iż jest się uprawnionym do korzystania z opieki, ponieważ nie są organem mającym dokonywać weryfikacji tych oświadczeń – uznają, że rodzice działają w dobrej wierze i chętnie się otwierają.

Jaka jest reakcja rodziców?

Wielu z nich stoi przed dylematem. Chociaż powszechnie zrozumiała jest zasadność obostrzeń, sytuacje w domach są czasami skomplikowane. Rodzice pracujący zdalnie, młodsze rodzeństwo wymagające dużo uwagi, brak kontaktu z rówieśnikami… Wszystko to przekonuje do korzystania z usług placówek. Po ponad roku życia w pandemii i rozpoczęciu szczepień wiele osób chce powrotu do normalności.

Czy będą kontrole w przedszkolach i żłobkach?

Zarówno Ministerstow Edukacji odpowiedzialne za przedszkola, jak i Ministerstwo Rodziny odpowiedzialne za żłobki, nie odniosły się do tej kwestii. Sanepid i Policja również nie zajmują konkrentego stanowiska. Funkcjonujące placówki się tego nie obawiają, ponieważ uważają, że działają zgodnie z prawem.

29 marca 2021 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Czyje dzieci mogą korzystać z przedszkola i żłobka podczas trzeciego lockdownu?

W związku z wprowadzeniem trzeciego ogólnopolskiego lockdownu zostały zamknięte przedszkola, żłobki i kluby dziecięce. Są one jednak zobligowane do zapewnienia opieki dzieciom, których rodzice wykonują zawody związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19.

Rozumie się przez to rodziców, którzy:

 • są zatrudnieni w podmiotach wykonujących działalność leczniczą,
 • realizują zadania dotyczące koordynacji ratownictwa medycznego,
 • realizują zadania publiczne w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19,
 • pełnią służbę w jednostkach zapewniających bezpieczeństwo i porządek publiczny,
 • wykonują działania ratownicze,
 • są zatrudnieni w jednostkach organizacyjnych pomocy społecznej w rozumieniu art. 6 pkt 5 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2020 r. poz. 1876 i 2369),
 • są zatrudnieni w ogrzewalniach i noclegowniach, o których mowa w art. 48a ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach zapewniających całodobową opiekę osobom niepełnosprawnym, przewlekle chorym lub osobom w podeszłym wieku, o których mowa w art. 67 i art. 69 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej,
 • są zatrudnieni w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, regionalnych placówkach opiekuńczo-terapeutycznych oraz w interwencyjnych ośrodkach preadopcyjnych,
 • są zatrudnieni w formach opieki nad dziećmi w wieku do lat 3,są zatrudnieni w jednostkach systemu oświaty, o których mowa w art. 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r.

Jeżeli wykonujesz jeden z wyżej wspomnianych zawodów, wystarczy zgłosić to w dyrekcji placówki, która zapewnia opiekę Twojemu dziecku i wypełnić stosowne oświadczenie (często takie oświadczenie dostarcza placówka). W takim wypadku przedszkole, żłobek oraz klub dziecięcy będą świadczyć swoje usługi bez zmian.

29 marca 2021 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Trzeci lockdown i zasiłek opiekuńczy. Komu przysługuje?

Z powodu gwałtownego wzrostu liczby zachorowań na COVID-19, w Polsce został wprowadzony trzeci lockdown. W wyniku tego pierwszy raz od maja 2019 roku zostały zamknięte przedszkola i żłobki. Podobnie jak w przypadku lockdownu sprzed roku, rodzicom przysługuje możliwość skorzystania z dodatkowego zasiłku opiekuńczego.

W jakim przypadku można się starać o dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Zasady przyznawania świadczenia się nie zmieniły, a w związku z trzecim lockdownem kryteria zostały rozszerzone o przedszkola, żłobki oraz dziennych opiekunów. Od niedawna zasiłek ten był przyznawany także w wyniku zamknięcia szkół dla klas 1-3. Według informacji na gov.pl, o dodatkowy zasiłek można starać się:

 • w przypadku zamknięcia żłobka, przedszkola, szkoły lub klubu dziecięcego z powodu COVID-19, do którego uczęszczały dzieci lub osoby dorosłe niepełnosprawne,
 • w przypadku niemożności zapewnienia opieki przez żłobek, klub dziecięcy, przedszkole, placówkę pobytu dziennego oraz inną placówkę lub podmiot zatrudniający dziennych opiekunów z powodu czasowego ograniczenia funkcjonowania tych placówek w związku z COVID-19.

Komu przysługuje dodatkowy zasiłek opiekuńczy?

Nie tylko rodzice dzieci żłobkowych i przedszkolnych mogą wystąpić o dodatkowy zasiłek. Pomoc przewidziana jest również dla innych osób, którym konieczność sprawowania opieki uniemożliwia wykonywanie pracy. Zasiłek przysługuje: 

 • rodzicom dzieci w wieku do lat 8,
 • ubezpieczonym rodzicom dzieci
  >do 16 lat, które mają orzeczenie o niepełnosprawności,
  >do 18 lat, które mają orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności,
  >do 24 lat, które mają orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
 • ubezpieczonym rodzicom lub opiekunom osób pełnoletnich niepełnosprawnych, zwolnionym od wykonywania pracy z powodu konieczności zapewnienia opieki nad taką osobą.

Nie można starać się o dodatkowy zasiłek opiekuńczy, kiedy w domu znajduje się inny dorosły mogący zapewnić opiekę dziecku. Na przykład kiedy drugi rodzic jest bezrobotny lub korzysta z urlopu rodzicielskiego, wychowawczego. Jeśli jednak jeden z rodziców jest na zwolnieniu lekarskim, drugi może wystąpić o zasiłek.

 Jak uzyskać dodatkowy zasiłek opiekuńczy? Druk

Podobnie jak dotychczas, należy złożyć wypełnione oświadczenie u swojego pracodawcy lub zleceniodawcy. Link do oświadczenia znajduje się tutaj.

29 grudnia 2020 by Ewa Kwiatkowska 0 Comments

Szczepienia obowiązkowe w przedszkolu i żłobku? Projekt skierowano do Sejmu

Czy do przedszkola i żłobka będą przyjmowane tylko dzieci z obowiązkowymi szczepieniami? Właśnie skierowano do Sejmu projekt autorstwa senatorów Koalicji Obywatelskiej.

Już w przyszłym roku do publicznego żłobka i przedszkola mogą być przyjmowane tylko te dzieci, które mają zaświadczenie o odbytych szczepieniach obowiązkowych. Projekt autorstwa senatorów Koalicji Obywatelskiej został przegłosowany w Senacie i skierowany do Sejmu. Poparli go senatorowie wszystkich opcji politycznych. Pozytywną opinię wydała również Naczelna Rada Lekarska.

Idea jest słuszna i Ministerstwo Zdrowia ją popiera. Jako przedstawiciel ministerstwa i lekarz jestem zdecydowanie za tym, aby wyszczepialność polskiego społeczeństwa była jak największa.

– Waldemar Kraska, wiceminister zdrowia.

Chociaż projekt jest popierany przez wielu polityków, to rząd jeszcze nie zajął oficjalnego stanowiska w tej sprawie.

Szczepienia obowiązkowe w publicznych żłobkach?

Założeniem wspomnianego projektu jest to, że do publicznego żłobka będą tylko przyjmowane dzieci, które odbyły szczepienia obowiązujące w Programie Szczepień Ochronnych. Jeśli z powodów zdrowotnych dziecko nie będzie miało szczepień, to rodzice będą musieli przedstawić odpowiednie zaświadczenie, które to potwierdzi. Kto może wydać takie zaświadczenie?

Zaświadczenie o tym, że dziecko nie mogło być zaszczepione z powodów zdrowotnych wydają pediatrzy oraz lekarze POZ.

Szczepienia obowiązkowe w publicznych przedszkolach?

Aktualnie istnieje kilka warunków, które sprawiają, że dziecko zostaje przyjęte do publicznego przedszkola. Jest to m.in. zamieszkanie na terenie danej gminy, wielodzietność rodziny oraz niepełnosprawność dziecka lub opiekuna. To są również kryteria, które pomagają w kwalifikacji malucha, gdy jest dużo chętnych do jednej placówki.

Po wprowadzeniu projektu w życie zaświadczenie o odbytych szczepieniach również będzie jednym z warunków przyjęcia dziecka  do przedszkola.

Przypomnijmy, że jeśli projekt ustawy zostanie uchwalony przez Sejm, to wejdzie w życie już po 14 dniach od opublikowania go w Dzienniku Ustaw.