Category: Konkursy

21 października 2021 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Konkurs: Maffashion zachwyca kolekcją dla Maylily

Teraz możesz wygrać rzeczy z kolekcji Maffashion dla Maylily na Instagramie 4FUN KIDS.

7 października 2021 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Wygraj produkty z kolekcji Maffashion x Maylily — regulamin konkursu

REGULAMIN KONKURSU 4FUN KIDS

„Wygraj produkty z kolekcji Maffashion x Maylily na Instagramie 4FUN KIDS”

 

 • 1 Postanowienia ogólne
 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „Wygraj produkty z kolekcji Maffashion x Maylily na Instagramie 4FUN KIDS” (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka 4FUN sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000615592, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 5213732971, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
 3. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Maylily.
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej zwanej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.4fun.tv.
 6. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”).
 7. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 3 ust. 1 niniejszego
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki.
 10. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected], a w przypadku kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres email: [email protected]
 11. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 12. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 13. Konkurs trwa od dnia 21.10.2021 roku od godziny 16:00 do 25.10.2021 do godziny 23:59 (dalej zwany „Czasem Trwania Konkursu”) przy czym Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo – przy zachowaniu praw nabytych Uczestnika Konkursu – do wydłużenia lub skrócenia Czasu Trwania Konkursu.
 14. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 15. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem Instagrama 4FUN KIDS.
 16. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu w celu otrzymania Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: [email protected]
 17. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 18. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich ww. kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 19. Konkurs trwa od dnia 21.10.2021 roku od godziny 16:00 do 25.10.2021 do godziny 23:59 (dalej zwany „Czasem Trwania Konkursu”).
 20. Ogłoszenie zwycięzców nastąpi do dnia 28.10.2021 do godziny 23:59, ze zwycięzcami organizator skontaktuje się za profilu na Instagramie, którego użytkownik użył do udziału w konkursie.
 • 2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów lub (w zależności od zasad organizacji Konkursu) dostęp do poczty elektronicznej lub odpowiedniej aplikacji lub komunikatora internetowego. W przypadku gdy warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni. W przypadku gdy warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do konkretnej aplikacji lub określonego komunikatora internetowego, zostaną one wskazane w treści niniejszego Regulaminu.

 • 3. Warunki uczestnictwa w Konkursie
 1. Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszenia do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:
 • Umieścić samodzielnie wykonane zdjęcie lub filmu o tematyce spędzania jesieni z dzieckiem i umieszczenie go na swoim profilu w relacji Instagram Stories oraz oznaczyć 3 profile na Instagramie: @4fun_kids, @maylily_pl oraz @maffashion_official (dalej zwaną „Pracą konkursową”),  oraz
 • zaakceptować Regulamin.
 • 4. Praca konkursowa
 1. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.
 3. Uczestnik Konkursu w czasie trwania konkursu może przesłać dowolną ilość Prac konkursowych.
 • 5. Nagrody w Konkursie
 1. Nagrodami są:
 • I nagroda – CIEPŁY KOCYK BAMBUSOWY – BY MAFFASHION wartości 189,00 zł
 • II nagroda – MATA DO ZABAWY / KOC PIKNIKOWY – BY MAFFASHION 179,00 zł
 • III nagroda – PODUSZKA DOUBLE BAMBOO – BY MAFFASHION wartości 119,00 zł
 1. Organizator Konkursu w czasie trwania konkursu przyzna łącznie do 3 nagród.
 2. Nagrody w Konkursie, jako, że ich wartość nie przekracza kwoty 2.000,00 (dwa tysiące) złotych, ze względu na charakter Konkursu, podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych zgodnie z art. 21 ust. 1 pkt. 68 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych.
 • 6. Zasady przyznawania i wydawania Nagród
 1. Organizator Konkursu kieruje się przy ocenie Prac konkursowych kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności Pracy konkursowej.
 2. Organizator Konkursu zawiadomi Laureata Konkursu w terminie do 2 (dwóch) dni roboczych o przyznaniu Nagrody poprzez wiadomość wysłaną na Instagramie.
 3. Laureat zobowiązany jest przesłać Organizatorowi dane kontaktowe w terminie 1 dni roboczych liczonych od dnia przesłania mu wiadomości, o której mowa w pkt. 6.2. Regulaminu. Nieprzesłanie wymaganych danych we wskazanym terminie powoduje utratę prawa do nagrody przez Laureata.
 4. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci nagrody rzeczowej.
 5. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę danych – uniemożliwiającą kontakt z Laureatem Konkursu.
 • 7. Udzielenie licencji na korzystanie z Pracy konkursowej udostępnionej Organizatorowi Konkursu. Udzielenie zgody na wykorzystanie wizerunku przez Organizatora Konkursu
 1. Z chwilą przesłania Organizatorowi Konkursu Pracy konkursowej Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu, w odniesieniu do Pracy konkursowej, która jest utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (pięciu) lat. Licencja ta uprawnia Organizatora Konkursu do korzystania z Pracy konkursowej na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie dowolną techniką w zakresie określonym w niniejszym ustępie oraz (ii) publiczne udostępnienie i rozpowszechnianie na fanpage’u @4FUNKIDSPL, @4FUN.TV, @4FUNDANCETV, @4FUNMEDIASA oraz w działaniach promocyjnych na portalu społecznościowym „Facebook”, nadawanie Pracy konkursowej i promocji w programach telewizyjnych: 4FUN KIDS, 4FUN DANCE, 4FUN.TV, na stronach internetowych: www.4fun.tv, www.4funkids.pl, www.4funmedia.pl rozpowszechnianie na fanpage’ach @4fun_kids, @4fun.tv oraz promocji na portalu społecznościowym Instagram, @4fun.tv na portalu TikTok, @4_fun_tv na portalu Twitter, oraz na portalu YouTube na kanałach @4FUN KIDS i @4FUNTV. W celu uniknięcia wątpliwości, Uczestnik Konkursu potwierdza, że udzielona licencja obejmuje m.in. zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla publicznego udostępnienia oraz rozpowszechnienia Pracy konkursowej w sposób określony w Regulaminie, w szczególności, wprowadzania Pracy konkursowej do sieci komputerowych, sieci Internet oraz obróbki redakcyjnej lub komputerowej Pracy komputerowej. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się również do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy konkursowej w stosunku do Organizatora Konkursu, w szczególności prawa do integralności.
 2. Z chwilą przesłania Organizatorowi Konkursu Pracy konkursowej Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu zgody na rozpowszechnianie utrwalonego w Pracy konkursowej swojego wizerunku oraz wizerunku osób małoletnich, w stosunku do których sprawuje władzę rodzicielską lub opiekę, poprzez rozpowszechnianie Pracy konkursowej oraz promocji ją zawierających na fanpage’u @4FUNKIDSPL, @4FUN.TV, @4FUNDANCETV, @4FUNMEDIASA oraz w działaniach promocyjnych na portalu społecznościowym „Facebook”, nadawanie Pracy konkursowej i promocji w programach telewizyjnych: 4FUN KIDS, 4FUN DANCE, 4FUN.TV, na stronach internetowych: 4fun.tv, www.4funkids.pl, www.4funmedia.pl rozpowszechnianie na fanpage’ach @4fun_kids, @4fun.tv oraz promocji na portalu społecznościowym Instagram, @4fun.tv na portalu TikTok, @4_fun_tv na portalu Twitter, oraz na portalu YouTube na kanałach @4FUN KIDS i @4FUNTV. Uczestnik Konkursu oświadcza, że w przypadku rozpowszechniania wizerunku osoby małoletniej, w stosunku do której nie sprawuje władzy rodzicielskiej lub nie jest opiekunem, posiada zgodę przedstawiciela ustawowego na rozpowszechnianie wizerunku małoletniego w sposób określony w niniejszym ustępie.
 3. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu korzystania oraz rozpowszechniania Pracy konkursowej przez Organizatora Konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 4. Jeżeli po rozpowszechnieniu przez Organizatora Konkursu Pracy konkursowej, zgłoszone zostaną zarzuty lub roszczenia przez osobę podającą się za autora Pracy konkursowej lub podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Pracy konkursowej lub przez osobę twierdzącą, że dysponuje prawami do wizerunku utrwalonego w Pracy konkursowej, Organizator Konkursu informuje o tym Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy poprzez kontakt z osobą zgłaszającą zarzuty lub roszczenia i poinformowania o tym Organizatora Konkursu. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie wyjaśni sprawy w terminie 3 (trzech) dni od przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach i nie potwierdzi powyższego przesyłając zwrotną informację Organizatorowi Konkursu, prezentacja Pracy konkursowej oraz przyznanie Nagrody oraz uczestnictwo w Konkursie może zostać zawieszone przez Organizatora Konkursu do wyjaśnienia sprawy. Natomiast jeżeli Uczestnikowi Konkursu nie uda się zakończyć sprawy i przesłać stosownego potwierdzenia do Organizatora Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach, Organizator Konkursu może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. Organizator Konkursu nie odpowiada za naruszenia autorskich praw majątkowych, praw osobistych, dóbr osobistych lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem oraz rozpowszechnianiem przez Organizatora Konkursu Pracy konkursowej w sposób określony w Regulaminie, a w przypadku skierowania roszczeń bezpośrednio do Organizatora Konkursu, Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora Konkursu od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw.
 • 8. Postępowanie reklamacyjne
 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z dopiskiem „Wygraj produkty z kolekcji Maffashion x Maylily na Instagramie 4FUN KIDS” lub drogą elektroniczną na adres: [email protected]
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.
 • 9. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu
 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest spółka pod firmą 4FUN sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000615592, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 5213732971, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Konkursu można się skontaktować poprzez email: [email protected]
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię i nazwisko, adres email, dane podane w celu wydania Nagrody) będą przetwarzane:
 • w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu, zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, wyłonienia Laureatów Konkursu, przyznania Nagród, zapewnienia kontaktu z Uczestnikiem Konkursu, poinformowania o przyznaniu Nagród, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji oraz dochodzenia, ustalenia i obrony roszczeń związanych z Konkursem, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Konkursu na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w  sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o  ochronie danych), zwanego dalej „RODO” oraz
 • w celach niezbędnych do wykorzystania, w tym rozpowszechnienia wizerunku Uczestnika Konkursu oraz wizerunku osób małoletnich, w stosunku do których sprawuje władzę rodzicielską lub opiekę, na podstawie zgody Uczestnika Konkursu otrzymanej przez Organizatora Konkursu, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze, wynikających w szczególności z przepisów prawa konsumenckiego, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem Konkursu – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – w zakresie świadczonych na rzecz Organizatora Konkursu usług (np. podwykonawcy, kurierzy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Czas Trwania Konkursu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody oraz Umowy Uczestnik Konkursu ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród.
 • 10. Wykluczenie z udziału w Konkursie
 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
 • podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych,
 • nie spełnienia przez Uczestnika Konkursu dowolnego warunku określonego w 4 ust. 1 powyżej,
 • naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.
 1. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.
 • 11. Postanowienia końcowe
 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Organizator Konkursu nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących Umowy w związku z przystąpieniem przez Uczestnika Konkursu i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z konsumentami.
 2. W związku z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na Organizatorze Konkursu, Organizator Konkursu informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów drogą elektroniczną pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Organizator Konkursu informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z udziałem w Konkursie, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Organizator Konkursu informuje, że konsument może uzyskać bezpłatną pomoc
  w sprawie sporu pomiędzy konsumentem a Organizatorem Konkursu, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

1 czerwca 2021 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Wygraj płytę HITY Z SIECI DLA DZIECI!

Czy obserwujecie naszego Instagrama?  Jeżeli jeszcze nie, to doskonały moment, by zacząć! Znajdziecie tam konkurs, w którym możecie wygrać płytę Hity z sieci dla dzieci od Magic Kids, na której znajdziecie takie przeboje jak Meduza Klementyna, Lisek Łakomczuszek lub Cztery słonie.

Jak wygrać płytę Hity z sieci dla dzieci?

To proste! Wystarczy w komentarzu pod tym postem >> napisać, jakie jest ulubione zwierzę Waszego dziecka. Pięć najbardziej kreatywnych odpowiedzi wygra płytę! Na Wasze komentarze czekamy do piątku 04.06.2021 do 12:00 w południe.

Obserwujcie naszego Instagrama, znajdziecie tam wiele ciekawych informacji, tematy rysunków w programie Rysujemy z 4FUN KIDS  oraz aktualne konkursy.

25 maja 2021 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Dzień Matki w 4FUN KIDS – kiedy oglądać laurki Waszych dzieci?

Czy Wasze dzieci przygotowały już laurkę, która zostanie wyemitowana w 4FUN KIDS z okazji Dnia Matki? Wciąż jest na to jeszcze chwila, bowiem specjalne pasmo, podczas którego pokażemy słodkie prace, będzie wyświetlane aż do wieczora!

Laurki na Dzień Matki w 4FUN KIDS

Wypatrujcie dzieł Waszych podopiecznych 26 maja o godzinie 9:00, 13:00 i 19:00 na antenie 4FUN KIDS!

10 najciekawszych laurek ma szansę wygrać masaż dla mamy i klocki Lego dla dziecka. Każda praca może liczyć na niespodziankę od Cupsell.pl 😊

Zgłoszenia możecie wysyłać tutaj >> 

Tak wyjątkowy Dzień Matki czeka Was tylko w 4FUN KIDS, pierwszej telewizji muzycznej dla dzieci i dla mam, pełnej bezpiecznych i kreatywnych treści.

1 maja 2021 by Agnieszka Kurtyka 0 Comments

Dzień Dziecka w 4FUN KIDS! Odbierz życzenia od Koguta Rubina

Kogut Rubin spieszy z życzeniami dla wszystkich dzieci z okazji ich święta!

9 marca 2021 by Katarzyna Maler 0 Comments

Konkurs w 4FUN KIDS: pokaż pasję swojego dziecka!

Pokaż światu pasję swojego dziecka – w 4FUN KIDS przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs, w którym do zgarnięcia są zestawy LEGO. Zaprezentuj wszystkim zainteresowania Twojego malca i zgarnijcie genialne nagrody do wspólnych zabaw!

Jaka jest pasja Twojego malucha? Jest fanem Batmana, zbiera muszelki, rysuje słonie, ma kolekcję pocztówek, a może jest wirtuozem kuchni? Pokaż nam to na filmiku!

Pokaż pasję swojego dziecka – konkurs z nagrodami

Wyślij nam film i pochwal się pasją dziecka. To proste! Wystarczy nagrać filmik, w którym Wasze dziecko:

1) Przedstawi się i powie ile ma lat

2) Pokaże co jest jego największą pasją

3) Pozdrowi widzów 4FUN KIDS lub powie „Oglądajcie 4FUN KIDS!”

To nie wszystko!

Ze wszystkich poprawnie nadesłanych filmów stworzymy teledysk do piosenki Dzieci, Dzieci, Dzieci grupy Dziecięce Przeboje, który wyemitujemy w telewizji i na naszym kanale na YouTubie. Dodatkowo najciekawsze prezentacje wyemitujemy w całości na naszej antenie, a dla dziesięciu najlepszych mamy klocki Lego.

Co można wygrać?

LEGO DUPLO – Remiza strażacka

Lego Friends – Ekologiczna kawiarnia

Lego City – Prom kosmiczny

Na Wasze zgłoszenia czekamy na dedykowanej podstronie konkursowej.

Konkurs jest realizowany we współpracy z kanałem Dziecięce Przeboje i trwa od 6 do 28 marca 2021 roku.

5 lutego 2021 by Katarzyna Maler 0 Comments

Karnawał w 4FUN.TV – zgarnij kasę za fotę Twojego dziecka w przebraniu!

Karnawału nadszedł czas, karnawał rozbawi nas!

Karnawał to wyjątkowy czas dla wszystkich dzieci. W wielu przedszkolach w reżimie sanitarnym odbędą się tradycyjne bale karnawałowe, a taką imprezę dla dzieci i ich przyjaciół możemy zorganizować również w domu! Jesteśmy przekonani, że młodsze i starsze dzieci chętnie dołączą do przebieranek 😉.

Z tej okazji przygotowaliśmy specjalny konkurs – pokażcie nam foty Waszych pociech w karnawałowych strojach, a my za najlepsze przebrania rozdajemy kasę, którą możecie przeznaczyć właśnie na taki bal dla dzieciaków!

Czekamy na foty małych księżniczek, rycerzy, kotków, piesków, superbohaterów, krabów, pająków, mumii, czarownic, czarodziejów, rakiet kosmicznych, baletnic i tak dalej, i tak dalej! Dziecięca wyobraźnia jest wszakże nieograniczona 😊.

Jak wygrać kasę za zdjęcie dziecka w karnawałowym przebraniu?

 1. Wyślij do 4FUN KIDS wiadomość prywatną na Facebooku (bezpośrednio przez profil 4FUN KIDS na Facebooku lub po prostu do 4FUN KIDS w aplikacji Messenger)
 2. W menu głównym wybierz i kliknij na wybrany konkurs
 3. Prześlij nam wybrane zdjęcie swojej pociechy – nasz chatbot poprowadzi Cię dalej! 😉

Najlepsza fotka zgarnie 200 złotych, ale mamy też do rozdania kilka samotnych stówek ;-).

Zdjecia Waszych maluchów zbieramy do 14 lutego 2021 roku do godziny 19:00!

 

Regulamin konkursu

Do dzieła!

 

Zwycięzcy konkursu

Nagroda główna: Patrycja R.

Nagrody dodatkowe: Łucja W., Aleksandra D., Katarzyna Z.

Gratulujemy! 🙂