6 listopada 2021 by Karolina Eljaszak 0 Comments

Świąteczne polowanie na LEGO – REGULAMIN KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU „ŚWIĄTECZNE POLOWANIE NA LEGO”

§1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany „Regulaminem”) określa warunki, na jakich prowadzony jest konkurs „ŚWIĄTECZNE POLOWANIE NA LEGO” (dalej zwany „Konkursem”).
 2. Organizatorem Konkursu jest spółka 4FUN sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000615592, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 5213732971, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych (dalej zwana „Organizatorem Konkursu”).
 3. Fundatorem Nagród (zdefiniowanych poniżej) w Konkursie jest Organizator Konkursu.
 4. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (dalej zwanej „Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną”). Usługodawcą, świadczącym usługi drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4) Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, jest Organizator Konkursu.
 5. Regulamin jest dostępny w siedzibie Organizatora Konkursu oraz na stronie internetowej www.4funkids.pl.
 6. W Konkursie może brać udział każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych (dalej zwana „Uczestnikiem Konkursu”).
 7. Warunkiem udziału w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest skuteczne zgłoszenie do udziału w Konkursie w sposób określony w § 3 ust. 1 niniejszego
 8. Udział w Konkursie jest nieodpłatny.
 9. Uczestnictwo w Konkursie jest dobrowolne. Uczestnik Konkursu przystępując do Konkursu akceptuje tym samym jego warunki.
 10. Wraz z dokonaniem zgłoszenia do udziału w Konkursie pomiędzy Organizatorem Konkursu a Uczestnikiem Konkursu dochodzi do zawarcia umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną (dalej zwanej „Umową”). Umowa zostaje zawarta na Czas Trwania Konkursu, o którym mowa w ust. 20 poniżej. Uczestnik może wypowiedzieć Umowę w dowolnym momencie poprzez kontakt za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres [email protected]. Organizator Konkursu może wypowiedzieć Umowę i wykluczyć Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku naruszenia przez Uczestnika Konkursu przepisów obowiązującego prawa lub postanowień niniejszego Regulaminu.
 11. Kontakt z Organizatorem Konkursu może być prowadzony drogą elektroniczną na adres email Organizatora Konkursu: [email protected], a w przypadku kwestii związanych z przetwarzaniem danych osobowych na adres email: [email protected].
 12. Akceptując Regulamin Uczestnik Konkursu zobowiązuje się do przestrzegania określonych w nim zasad, jak również potwierdza, że spełnia wszystkie warunki, które uprawniają go do udziału w Konkursie.
 13. Organizator Konkursu jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 919 i 921 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.
 14. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym ani loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku w rozumieniu art. 2 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych.
 15. Konkurs prowadzony będzie na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem: formularza zgłoszeniowego na stronie internetowej https://4funkids.pl/konkurs-swiateczne-polowanie-2021-lego/
 1. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest niezwłocznie zawiadamiać Organizatora Konkursu o każdorazowej zmianie danych podanych Organizatorowi Konkursu w celu otrzymania Nagrody za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres email: [email protected].
 2. Uczestnictwa w Konkursie, jak i praw i obowiązków z nim związanych, w tym także prawa do żądania wydania Nagrody, nie można przenosić na inne osoby i podmioty.
 3. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy i przedstawiciele Organizatora Konkursu oraz członkowie najbliższej rodziny osób należących do wszystkich ww. kategorii. Przez „członków najbliższej rodziny” rozumie się wstępnych, zstępnych, rodzeństwo, małżonka oraz osoby pozostające w stosunku przysposobienia.
 4. Konkurs trwa od dnia 7 grudnia 2021 roku od godziny 07:00 do dnia 26 grudnia 2021 roku do godziny 21:00 (dalej zwany „Czasem Trwania Konkursu”).

§2. Warunki techniczne związane z udziałem w Konkursie

Warunkiem koniecznym dla uczestnictwa w Konkursie przez Uczestnika Konkursu jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów lub (w zależności od zasad organizacji Konkursu) dostęp do poczty elektronicznej lub odpowiedniej aplikacji lub komunikatora internetowego. W przypadku gdy warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do urządzenia pozwalającego na dostęp do sieci Internet włącznie z programem służącym do przeglądania jej zasobów, wymagana jest jedna z przeglądarek: Firefox, Opera, Chrome i Safari dla Mac OS X w ich najnowszych wersjach. Starsze od aktualnych wersji wersje przeglądarek, mogą nie być obsługiwane lub nie być obsługiwane w pełni. W przypadku gdy warunkiem koniecznym do uczestnictwa w Konkursie jest dostęp do konkretnej aplikacji lub określonego komunikatora internetowego, zostaną one wskazane w treści niniejszego Regulaminu.

3. Warunki uczestnictwa w Konkursie

Aby wziąć udział w Konkursie każdy Uczestnik Konkursu winien w Czasie Zgłoszeń do Konkursu dokonać kolejno poniższych czynności:

 1. Oglądać telewizję muzyczną 4FUN KIDS w poszukiwaniu filmów konkursowych z „Pandy Mikołaja z prezentem” oraz krótką instrukcją.
 2. W trakcie lub bezpośrednio po wyświetleniu filmu konkursowego z „Pandą Mikołajem z prezentem” emitowanego w Czasie Trwania Konkursu na antenie 4FUN KIDS (dalej zwanym „Programem”), potwierdzić ten fakt w formularzu na stronie https://4funkids.pl/konkurs-swiateczne-polowanie-2021-lego/  , oraz
 3. kreatywnie odpowiedzieć na zadanie: „ZŁÓŻ ŚWIĄTECZNE ŻYCZENIA WSZYSTKIM DZIECIOM! (dalej zwane „Pracą konkursową”)
 4. zaakceptować Regulamin.

$4. Praca konkursowa

 1. Zgłoszona Praca konkursowa do udziału w Konkursie nie może naruszać przepisów prawa, praw własności intelektualnej osób trzecich, dóbr osobistych osób trzecich, dobrych obyczajów, zawierać treści uznanych powszechnie za obraźliwe, wulgarne, dyskryminacyjne, rasistowskie lub nawołujących do nienawiści na tle religijnym lub rasowym lub z powodu innej cechy, orientacji lub wyznania.
 2. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od wad prawnych.

§5. Nagrody w Konkursie

 1. Organizator Konkursu przyzna 1 nagrodę, jednemu Laureatowi Konkursu w Czasie Trwania Konkursu (każda nagroda zwana jest „Nagrodą”).
 2. Nagrody w Konkursie stanowią:
  1. Piętnaście zestawów LEGO CITY 60214 WÓZ STRAŻACKI. Wartość jednej nagrody: 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt zł brutto).
  2. Piętnaście zestawów LEGO FRIENDS DOMEK PAND NA DRZEWIE 41422. Wartość jednej nagrody: 150 zł brutto (słownie: sto pięćdziesiąt zł brutto).
  3. Piętnaście zestawów LEGO DUPLO LOT PROMEM KOSMICZNYM 10944. Wartość jednej nagrody: 130 zł brutto (słownie: sto trzydzieści zł brutto)
  4. Piętnaście zestawów: LEGO DUPLO STADNINA I KUCYKI 10951. Wartość jednej nagrody: 130 zł brutto (słownie: sto trzydzieści zł brutto)
 1. Przyznawanie Nagród
  a) Każdego dnia przyznawane są trzy nagrody.

Laureaci Konkursu, w stosunku do których zachodzi po stronie Organizatora Konkursu obowiązek pobrania od laureata Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego zgodnie z art. 30 ust. 1 pkt 2 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych z dnia 26 lipca 1991 roku, otrzymają dodatkowo nagrodę pieniężną w wysokości stanowiącej kwotę podatku dochodowego, która zostanie przeznaczona na uiszczenie przez Organizatora Konkursu zryczałtowanego podatku dochodowego od wartości Nagrody.

§6. Zasady przyznawania i wydawania Nagród

 1. Organizator Konkursu przyzna Nagrody Uczestnikom Konkursu (dalej zwanych „Laureatami Konkursu”), których Prace konkursowe uzna za najlepsze oraz którzy spełnią wszystkie warunki określone w ust. 3 poniżej.
 2. Organizator Konkursu kieruje się przy ocenie Prac konkursowych kryterium subiektywnie postrzeganej kreatywności i oryginalności Pracy konkursowej.
 3. W przypadku wyłonienia Laureata Konkursu, warunkiem przyznania Uczestnikowi Konkursu Nagrody, po otrzymaniu wiadomości od Organizatora Konkursu, jest:
  • przesłanie Organizatorowi Konkursu w odpowiedzi zwrotnej w terminie 3 dni wszystkich danych potrzebnych do wysyłki nagrody: imienia i nazwiska, adresu dostarczenia Nagrody, numeru telefonu Uczestnika Konkursu.
 4. W przypadku nie spełnienia jakiegokolwiek warunku określonego w ust. 3 powyżej, Laureat Nagrody traci prawo do otrzymania Nagrody, a Nagroda zostanie przyznana innemu Uczestnikowi Konkursu.
 5. Organizator Konkursu zawiadomi Laureata Konkursu poprzez wiadomość mailową na adres podany przez Laureata na stronie 4funkids.pl
 6. Nagroda zostanie doręczona Laureatowi Konkursu poprzez kuriera na adres podany przez Laureata Konkursu.
 7. Nie odebranie Nagrody w terminie 2 (dwóch) dni od próby jej doręczenia oznacza wygaśnięcie prawa do otrzymania Nagrody. Niewydane Nagrody pozostają do dyspozycji Organizatora Konkursu.
 8. Laureatowi Konkursu nie przysługuje prawo do zastrzeżenia szczególnych właściwości Nagrody ani do otrzymania jej ekwiwalentu pieniężnego lub ekwiwalentu w postaci innej nagrody rzeczowej.
 9. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za niemożność odbioru lub nieodebranie Nagrody, z jakiejkolwiek przyczyny leżącej po stronie nagrodzonego Laureata Konkursu.
 10. Organizator Konkursu nie ponosi odpowiedzialności za zmianę miejsca zamieszkania i/lub podanego przez Laureata Konkursu adresu lub zmianę innych danych – uniemożliwiającą kontakt z Laureatem Konkursu lub odebranie przez niego Nagrody.

§7. Zgoda na wykorzystanie dzieła. Udzielenie licencji na korzystanie z utworów udostępnionych Organizatorowi Konkursu

 1. Do Konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie Prace konkursowe wolne od jakichkolwiek wad prawnych, w tym w szczególności nienaruszające jakichkolwiek praw osób trzecich.
 2. Z chwilą przesłania Organizatorowi Konkursu Pracy Konkursowej Uczestnik Konkursu udziela Organizatorowi Konkursu, w odniesieniu do Prac, które są utworem w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, nieograniczonej terytorialnie, nieodpłatnej, niewyłącznej licencji na okres 5 (pięciu) lat. Licencja ta uprawnia Organizatora Konkursu do korzystania z Pracy na następujących polach eksploatacji: (i) zwielokrotnianie Pracy dowolną techniką w zakresie określonym w niniejszym ustępie oraz (ii) publiczne udostępnienie i rozpowszechnianie Pracy na fanpage’u 4fun.tv na portalu społecznościowym „Facebook”, w Programie oraz na stronie internetowej: https://4fun.tv/konkursy. W celu uniknięcia wątpliwości, Uczestnik Konkursu potwierdza, że udzielona licencja obejmuje m.in. zgodę na dokonanie przez Organizatora Konkursu wszystkich czynności koniecznych dla publicznego udostępnienia oraz rozpowszechnienia Pracy w sposób określony w Regulaminie, w szczególności, wprowadzania Pracy do sieci komputerowych, sieci Internet oraz obróbki redakcyjnej lub komputerowej Pracy. Uczestnik Konkursu zobowiązuje się również do niewykonywania autorskich praw osobistych do Pracy w stosunku do Organizatora Konkursu, w szczególności prawa do integralności.
 3. Uczestnik Konkursu jest wyłącznie odpowiedzialny za roszczenia osób trzecich z tytułu korzystania oraz rozpowszechniania Pracy przez Organizatora Konkursu w sposób określony w niniejszym Regulaminie.
 4. Jeżeli po rozpowszechnieniu przez Organizatora Konkursu Pracy, zgłoszone zostaną zarzuty lub roszczenia przez osobę podającą się za autora Pracy lub podmiot, któremu przysługują autorskie prawa majątkowe do Pracy lub przez osobę twierdzącą, że dysponuje prawami do wizerunku utrwalonego na zgłoszonej Pracy, Organizator Konkursu informuje o tym Uczestnika Konkursu. Uczestnik Konkursu zobowiązany jest do niezwłocznego wyjaśnienia sprawy poprzez kontakt z osobą zgłaszającą zarzuty lub roszczenia i poinformowania o tym Organizatora Konkursu. Jeżeli Uczestnik Konkursu nie wyjaśni sprawy w terminie 3 (trzech) dni od przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach i nie potwierdzi powyższego przesyłając zwrotną informację Organizatorowi Konkursu, prezentacja Pracy oraz przyznanie Nagrody oraz uczestnictwo w Konkursie może zostać zawieszone przez Organizatora Konkursu do wyjaśnienia sprawy. Natomiast jeżeli Uczestnikowi Konkursu nie uda się zakończyć sprawy i przesłać stosownego potwierdzenia do Organizatora Konkursu w terminie 7 (siedmiu) dni od przesłania Uczestnikowi Konkursu informacji o zgłoszonych roszczeniach lub zarzutach, Organizator Konkursu może podjąć decyzję o wykluczeniu Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie. Organizator Konkursu nie odpowiada za naruszenia autorskich praw majątkowych, praw osobistych, dóbr osobistych lub praw do wizerunku w związku z korzystaniem oraz rozpowszechnianiem przez Organizatora Konkursu Pracy w sposób określony w Regulaminie, a w przypadku skierowania roszczeń bezpośrednio do Organizatora Konkursu, Uczestnik Konkursu zwolni Organizatora Konkursu od wszelkiej odpowiedzialności z tytułu naruszenia wyżej wymienionych praw.

§8. Postępowanie reklamacyjne

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące sposobu przeprowadzenia Konkursu, Uczestnicy Konkursu winni zgłaszać Organizatorowi Konkursu w formie pisemnej, listem poleconym na adres ul. Stawki 2A, 00-193 Warszawa, z dopiskiem „ŚWIĄTECZNE POLOWANIE NA LEGO” lub drogą elektroniczną na adres: [email protected].
 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, a w przypadku reklamacji składanej pisemnie także dokładny adres Uczestnika Konkursu, jak również̇ dokładny opis i powód reklamacji oraz stosowne żądanie.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą niezwłocznie, jednakże nie dłużej niż w terminie 14 (czternastu) dni od dnia ich otrzymania przez Organizatora Konkursu.
 4. Uczestnik Konkursu zostanie powiadomiony o decyzji Organizatora Konkursu listem poleconym na adres podany w reklamacji w przypadku reklamacji składanej w formie pisemnej, bądź w formie wiadomości email, w przypadku reklamacji składanej drogą elektroniczną.

9. Przetwarzanie danych osobowych uzyskanych w związku z organizacją Konkursu

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników Konkursu jest 4FUN sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Stawki 2A, (00-193), wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego – Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS 0000615592, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla miasta m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy, posługująca się nadanym numerem NIP: 5213732971, której kapitał zakładowy wynosi 5 000 złotych.
 2. W sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez Organizatora Konkursu można się skontaktować poprzez email: [email protected].
 3. Dane osobowe Uczestników Konkursu (imię i nazwisko, adres email, dane podane w celu wydania Nagrody) będą przetwarzane:
 • w celach niezbędnych do wykonania umowy o świadczenie usług drogą elektroniczną zawieranej na podstawie Regulaminu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych z związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej zwanego „RODO”),
 • w celach niezbędnych do organizacji i przeprowadzenia Konkursu oraz ustalenia, dochodzenia lub obrony przed ewentualnymi roszczeniami, wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Organizatora Konkursu – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest 6 ust. 1 lit. f) RODO,
 • w celach niezbędnych do wykorzystania, w tym rozpowszechnienia Pracy Uczestnika Konkursu, otrzymanej przez Organizatora Konkursu, o której mowa w art. 6 ust. 1 lit. a) RODO,
 • w celach niezbędnych do wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Organizatorze Konkursu na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym przepisów podatkowych oraz z zakresu rachunkowości – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c) RODO.
 1. Odbiorcami danych osobowych Uczestników Konkursu mogą być podmioty współpracujące z Organizatorem Konkursu – tylko w przypadkach, gdy jest to konieczne oraz w niezbędnym zakresie – w zakresie świadczonych na rzecz Organizatora Konkursu usług (np. podwykonawcy, kurierzy) oraz wspierania bieżących procesów biznesowych Organizatora Konkursu.
 2. Dane osobowe Uczestników Konkursu będą przechowywane przez Czas Trwania Konkursu, a po tym okresie przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń wynikający z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Uczestnik Konkursu ma prawo do dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego w zakresie ochrony danych osobowych. W zakresie danych przetwarzanych na podstawie zgody oraz Umowy Uczestnik Konkursu ma prawo do przenoszenia danych, obejmujące uprawnienie do otrzymania danych i przesłania ich innemu administratorowi lub do żądania, w razie możliwości technicznych, przesłania tych danych bezpośrednio innemu administratorowi.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niezbędne do wzięcia udziału w Konkursie i otrzymania Nagród.

§10. Wykluczenie z udziału w Konkursie

 1. Organizatorowi Konkursu przysługuje prawo wykluczenia ze skutkiem natychmiastowym Uczestnika Konkursu z udziału w Konkursie, w przypadku:
 • podania przez Uczestnika Konkursu nieprawdziwych danych,
 • nie spełnienia przez Uczestnika Konkursu dowolnego warunku określonego w 4 ust. 1 powyżej,
 • naruszenia przez Uczestnika Konkursu dowolnego postanowienia Regulaminu.
 1. Wykluczenie z udziału w Konkursie może nastąpić również po rozstrzygnięciu Konkursu, o ile Organizator Konkursu ustali dopiero po przyznaniu prawa do Nagrody przyczyny wykluczenia wskazanej w ust. 1 powyżej. W takim przypadku Uczestnik Konkursu będący Laureatem Konkursu zostanie poinformowany o wykluczeniu z Konkursu oraz przyczynach wykluczenia.

§11. Postanowienia końcowe

 1. O ile obowiązek taki nie wynika z bezwzględnie obowiązującego prawa, Organizator Konkursu nie korzysta z alternatywnych metod rozstrzygania sporów (pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń) dotyczących Umowy w związku z przystąpieniem przez Uczestnika Konkursu i nie zobowiązuje się do korzystania z pozasądowego rozwiązywania takich sporów z konsumentami.
 2. W związku z obowiązkiem informacyjnym ciążącym na Organizatorze Konkursu, Organizator Konkursu informuje, że pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów drogą elektroniczną pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową służącą do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów dotyczących towarów lub usług zakupionych przez Internet, których stroną jest Konsument zamieszkały w Unii Europejskiej. Organizator Konkursu informuje jednakże, że nie zobowiązuje się do korzystania z powyższej platformy ODR w związku z udziałem w Konkursie, chyba że taki obowiązek wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 3. Organizator Konkursu informuje, że konsument może uzyskać bezpłatną pomoc
  w sprawie sporu pomiędzy konsumentem a Organizatorem Konkursu, zwracając się do powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Informacje dla konsumentów, w tym informacje na temat możliwości uzyskania pomocy, dostępne są również na stronie internetowej Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów (uokik.gov.pl).
 4. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo weryfikacji, czy Uczestnicy Konkursu wyłonieni jako osoby uprawnione do otrzymania nagrody spełniają warunki określone w niniejszym Regulaminie. W tym celu Organizator Konkursu może żądać od Uczestnika Konkursu złożenia określonych oświadczeń.
 5. Wszelkie spory wynikłe z tytułu wykonania zobowiązań związanych z niniejszym Konkursem będą rozstrzygane przez właściwy sąd powszechny.
 6. W kwestiach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego oraz inne powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.

12 maja 2021 by Karolina Eljaszak 0 Comments

Świętujcie Dzień Matki 2021 w 4FUN KIDS! Czekają nagrody!

Zgłoście laurki, 26 maja oglądajcie 4FUN KIDS i zgarniajcie nagrody dla mamy i dziecka!

4 marca 2021 by Karolina Eljaszak 0 Comments

Seria alarmów bombowych w przedszkolach. „Macie pół godziny”

Nowa seria alarmów bombowych ma miejsce w przedszkolach w całej Polsce. Niebezpieczne wiadomości i zgłoszenia kontroluje policja.

Placówki dostają anonimowego maila, że jakieś dziecko ma w plecaku bombę, macie pół godziny zanim wybuchnie – informuje policja i każdorazowo wysyła pirotechników z psami, a przedszkola są ewakuowane. 

Alarmy bombowe 3 i 4 marca w przedszkolach

O jednym z pierwszych zgłoszeń 3 marca 2021 roku dowiedzieliśmy się od naszego widza, który był świadkiem ewakuacji przedszkola przy ulicy Flatta na Wilanowie w Warszawie, ale podobny scenariusz wydarzył się tego dnia w placówkach w wielu polskich miejscowościach –  m.in. w Mławie, Przasnyszu, Chorzelach, Nowym Sączu, Puławach, Żninie, Janowcu, Kraśniku czy Kielcach. Jak się okazuje, 4 marca sytuacja się powtórzyła w kolejnych przedszkolach.

Do placówek przedszkolnych trafiają maile, że jakieś dziecko ma w plecaku bombę, że jest pół godziny do wybuchu. Ewidentnie ktoś się głupio bawi, próbując utrudniać pracę policji – relacjonuje w rozmowie z nami rzecznik wilanowskiej policji Robert Koniuszy.

Każde zgłoszenie jest drobiazgowo sprawdzane, wysyłani są pirotechnicy i psy, placówki są ewakuowane, osobny zespół namierza autora maili z groźbami. Na szczęście wszystkie alarmy okazują się fałszywe, ale każdy dokładnie sprawdzamy – dodaje.

Przypomnijmy, że to nie pierwsza tego rodzaju zmasowana akcja z groźbami w kierunku przedszkoli. Rok temu takie maile trafiły do kilkudziesięciu przedszkoli w Warszawie – aż 40 z nich zostało w wtedy ewakuowanych, a dzieci musiały być odebrane przez rodziców lub spędzić na dworze kilka godzin aż do zakończenia działań policji. 

28 września 2020 by Karolina Eljaszak 2 Comments

4FUN KIDS – gdzie oglądać nowy kanał dla dzieci?

Gdzie oglądać 4FUN KIDS? Nowa telewizja dla dzieci już nadaje!

27 września 2020 by Karolina Eljaszak 0 Comments

4FUN KIDS: wystartowała muzyczna telewizja dla dzieci! Poznaj nasze programy

4FUN KIDS to telewizja edukacyjna, zachęcająca do ruchu, z bezpiecznymi i dostosowanymi do wieku wartościowymi treściami. Kanał stworzony dla Waszych dzieci wystartował 1 września!